6 okt. 2016

Tankar om pengar, jämlikhet och varför Världen ser ut som den gör idag


Mycket av det som händer idag och som det pratas om i debatten upplever jag grundar sig i ett enda stort hittepå. Det är möjligt att jag har fel men det beror i så fall på att jag inte begriper bättre, upplys mig i så fall.

Som jag ser det så finns det först och främst en stor missuppfattning om pengar och vad som ger dem dess värde. Jag vill påstå att egentligen så får pengar sitt värde av mänskligt arbete.

Idag är det bankerna som fått överta rätten att skapa majoriteten av pengar (från staterna), de gör det genom att låna ut pengar som inte tidigare finns. Men vad är det som ger de utlånade pengarna dess värde? Jo mänskligt arbete, om ingen är beredd att jobba för att betala igen lånet (och ränta) så kommer pengarna att sakna värde. Och det spelar ingen roll om det är en rik kapitalägare som lånar pengarna, det är ändå i slutänden mänskligt arbete som ger hens kapital dess värde.

Om min tes är rätt så innebär det minst två saker:

1 Staten skulle kunna avlöna alla funktioner i samhället genom att skapa nya pengar. Vill vi ha fler lärare, mera vårdpersonal, folk som underhåller infrastrukturen, ungdomsverksamhet etc. så kan staten finansiera det med nya pengar, praktiskt taget obegränsat, så länge arbetet är produktivt.

2. Ett lands rikedom grundar sig på att det finns människor som vill, och kan, arbeta. Flyktingar är alltså ingen kostnad utan en resurs, även om det initialt krävs en mängd investerat arbete (språkinlärning, omsorg om ensamkommande barn och unga etc.) för att vi ska kunna tillgodogöra oss den resursen. (Ett arbete som kan finansieras med nyskapade statliga pengar). Likaså är utbildning av våra barn och unga ingen kostnad utan en investering som behövs för att frigöra den resurs som deras framtida arbete innebär. Samma sak gäller för sjukvården i de fall då den krävs för att återställa arbetsförmågan hos patienten....

Vad man ”låtsas” skapar pengars värde idag vet jag inte säkert, men jag tror att det är konsumtion och handel. Men återigen om ingen är beredd att arbeta för att kunna t ex köpa en Iphone så kommer den inte att konsumeras, alltså skapas också konsumtionen och handeln av viljan och förmågan till mänskligt arbete.

Det enda mervärde som kan skapas är det som grundar sig i den nettoenergi som solen tillför oss, vilken ger upphov till allt det som själva Livet producerar med dess hjälp. Så som mat (som i sin tur kan förädlas till mänskligt arbete, kött etc.) och timmer mm. Hit hör också den energi som kan utvinnas ur sol, vind och vatten.

Detta torde innebära att konsumtion av begränsade resurser, så som sällsynta jordartsmetaller, fossila bränslen, mineraler överhuvud taget.... är just KONSUMTION och inte som det idag kallas: Produktion. Man producerar inte t ex järnmalm på LKAB man konsumerar den, och järnmalmen saknar värde om ingen är beredd att arbeta för att betala den.

Utifrån ovanstående påståenden så behövs egentligen inte skatter annat än till statens icke produktiva investeringar, som t ex äldrevård, försörjningsstöd samt finansieringen av välfärdsförsäkringar som sjukpenning och garantipension.

Så till jämlikheten:

Det vi ser hända idag: krig, flyktingströmmar, bilbränder, gängkriminalitet.... och i förlängningen rasism och framväxande populistiska partier i olika bruna nyanser, påstår jag, grundar sig i ojämlikhet som i sin tur grundar sig i den finansiella och politiska världsordningen (jag kallar den finansiell och inte ekonomisk eftersom ekonomi handlar om hushållning vilket är så långt man kan komma från dagens verklighetsfrånvända världsordning). Pengarna som maktmedel och som värdemätare gör att både s k svaga grupper inom vårt land, och globalt låses fast i en hopplös situation där de saknar makt över sitt liv. Till på köpet så tillerkänns de av makten inte samma värde och respekt som andra mera gynnade grupper, och deras trosuppfattningar misstänkliggörs ofta....

Summa summarum: En stor del av världens befolkning åtnjuter inte respekt, värde och möjlighet till att påverka sin tillvaro på fredlig och laglig väg, då återstår bara krig, terror och kriminalitet eller flykt till en för hoppningsvis gynnsammare tillvaro.

Bl. a Brittisk forskning visar (vilket t ex redogörs för i Stefan Jarls film ”Godheten”), att ALLA mår bättre i ett jämlikt samhälle. Och jag är helt övertygad om att mycket av allt elände idag skulle kunna upphöra om det fanns en politisk vilja att skapa jämlikhet lokalt och globalt, om det fanns en vilja att tillerkänna alla människor samma respekt och värde samt se till att alla människor får samma möjligheter att styra sin livssituation.

Jag har några idéer om hur det skulle kunna gå till (säkert krävs det mycket mer men här är i alla fall några vägar till förändring):

Förändra skattepolitiken på så sätt att det införs ett grundavdrag som innebär att de allra flesta kan tjäna in sitt livsuppehälle skattefritt, exakt hur mycket det skulle vara veta jag inte, men kanske ca 180 000 kr om året skulle var och en kunna tjäna obeskattat. Inkomster utöver detta skulle ha en rak beskattning med samma procentsats för varje krona därutöver, och lika beskattning för alla typer av inkomster. (vilken procentsats som skulle gälla avgörs av de behov vi har för statens icke produktiva kostnader). Samtidigt täpps alla kryphål till som gör det möjligt för inkomsttagare att undkomma skatt. (Vid beräkningen av grundavdraget utgår man enbart från de livsnödvändiga kostnaderna, ej någon form av lyxkonsumtion så som dyra semesterresor, eller kostnaderna för icke hållbar bostadsstorlek mm)

Inför ett barnavdrag som på motsvarande sätt skulle göra det möjligt att försörja ett barn skattefritt, dvs den inkomst som motsvarar kostnaden för ett barn skulle vara skattefri. (naturligtvis skulle detta avdrag multipliceras med antalet barn som man har försörjningsplikt för, möjligen upp till en viss maxgräns).

Inför en studielön på nivå motsvarande grundavdraget för studier som genomgås efter att föräldrarnas försörjningsplikt upphört. Samma nivå gäller för pension, sjukpenning och försörjningsstöd, för de människor som av olika själ inte är förmögna att arbeta, eller som uppnått pensionsåldern.

Inför lagstadgad rätt till 30-timmars arbetsvecka.

Inför möjlighet till asylprövning i närområdet vid konflikthärdar och vid samtliga svenska ambassader även i övrigt.

Vad skulle detta innebära? Jag saknar kunskap för att kunna avgöra det men jag kan gissa:

Många skulle välja att arbeta mindre (åtminstone i perioder av livet) eftersom de inte skulle behöva arbeta lika mycket för sitt livsuppehälle. Därmed skulle arbetslösheten minskas eller troligen t o m utraderas.

Eftersom det troligen skulle uppstå en brist på arbetskraft skulle fler kunna byta jobb och färre skulle jobba med sådant som de inte trivs med.

Samtidigt skulle många välja att jobba mer för att finansiera icke grundläggande behov, eftersom det skulle löna sig bättre att arbeta så mycket man vill med den raka skatteskalan.

Kanske skulle också löneskillnaderna minska eftersom löntagare där behovet är stort (t ex vård, skola och omsorg) skulle ha en bättre förhandlingsposition.

Många flyktingar skulle komma hit och dels skapa ett behov av arbetskraft för mottagandet, samtidigt som de skulle kunna fylla stora delar av behoven i sinom tid.

Om flera länder också skapade samma möjlighet till asylprövning i konfliktområdena skulle flyktingsmugglarna bli arbetslösa och flyktingarna skulle inte behöva riskera livet på medelhavet och andra områden.

Säkert skulle många andra åtgärder krävas för att skapa en fredlig och jämlik värld, och säkert finns det massor av effekter som jag inte tänkt på. Men det hade varit mycket intressant om någon med mera kunskap räknade på dessa idéer.

Måhända är jag helt ute och reser med mina tankar, men något måste göras det är helt klart, något måste förändras, för dagens världsordning fungerar inte, det är helt uppenbart. Något nytt måste prövas.

Läs även mitt inlägg om Medborgarlön och näringssökInga kommentarer:

Skicka en kommentar